Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Ochrana osobních údajů

Pekařství Střelná s.r.o., Jiráskova 1219, 755 01 Vsetín, IČO 01086537 je správcem osobních údajů, osobní údaje zpracovává zejména pro tyto následující účely:

1.    vedení evidence adres zákazníků,

2.    vedení evidence uchazečů o zaměstnání,

3.    zajišťování smluvních vztahů,

4.    vedení účetnictví a personální agendy,

5.    ochranu majetku firmy (kamerové systémy).

Informace o zpracování osobních údajů:

1)    Právním základem pro zpracování osobních údajů je pode čl. 6. odst. 1 písm. a) GDPR, na základě uděleného souhlasu, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, tj. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti.

2)    Osobní údaje nejsou předávány třetí straně, pokud jejich předání orgánům, úřadům či institucím není uloženo zvláštním právním předpisem.

3)    Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

4)    Osobní údaje jsou zpracovávány po nezbytnou dobu, která je individuální v závislosti na jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

5)    Máte právo:

5.1  požadovat přístup k osobním údajům,

5.2  subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním,

5.3  požadovat opravu nepřesných osobních údajů,

5.4  požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení - zpracování,

5.5  vznést námitku proti neoprávněnému zpracování osobních údajů,

5.6  požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytly,

5.7  podat stížnost u dozorového orgánu.

6)    Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaši žádost, pokud to bude časově možné, zpracujeme do 30 dní od doručení.

7)    Svá práva vůči organizaci uplatňujte vůči referentu/pověřenci pro ochranu osobních údajů.

8)    Referent/pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Alžběta Šerá, asera@pekarstvi-strelna.cz